Inledning

Kamraterna arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du som kund besöker vår webbplats. Den här policyn är framtagen för att informera om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och om vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Kamraterna tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Genom att godkänna den här policyn, vilket du ombeds göra i samband med att du kontaktar oss via vårt Kontaktformulär, samtycker du till att Kamraterna behandlar dina personuppgifter i enighet med policyn.

När det gäller vårt nyhetsbrev anses du ge ditt samtycke till att vi sparar din e-postadress i och med att du frivilligt anmäler dig till nyhetsbrevet genom uppgivande av din e-postadress. Du har när som helst möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och du har även rätt att när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Vad är personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som exempelvis namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som Kamraterna gör med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling, oberoende av om behandlingen utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning, tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kamraterna ansvarig för dina personuppgifter

Kamraterna är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för all behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Kamraterna samlar in och behandlar personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna policy.

Så använder vi dina personuppgifter

Kamraterna behandlar dina personuppgifter för följande syften och ändamål:

  • Kontakta dig efter du har lämnat kontaktuppgifter via formuläret på hemsidan.
  • Utskick av nyhetsbrev som du frivilligt anmält dig till.

Test och förbättring av våra system och tillhandahållande av en så bra nätbutik som möjligt.
Personuppgifterna behandlas endast så länge det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Kamraternas rättsliga skyldigheter.

Laglig grund och berättigande intressen för personuppgiftsbehandlingen

Kamraterna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal vi ingår när du som kund exempelvis gör ett köp hos oss eller när du kontaktar vår kundservice. Vid nämnda tillfällen när dina personuppgifter behandlas av oss, utgörs den lagliga grunden till personuppgiftsbehandlingen av ett legitimt intresse, dvs. att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal.

Om Kamraterna vill behandla dina personuppgifter för ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt uttryckliga samtycke, kommer vi att inhämta sådant samtycke i förväg. Sådan behandling är exempelvis insamling och användande av din mailadress för marknadsföringssyften. Vid sådant tillfälle har du naturligtvis möjlighet att avböja sådan behandling, i vilket fall vi inte kommer behandla dina personuppgifter för efterfrågat ändamål.

Så lagras dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU/EES av oss och anlitade personuppgiftsbiträden, såsom våra leverantörer för IT-tjänster och kommer inte att överföras eller behandlas i något land utanför EU/EES.

Kamraterna är ansvariga för att vi har tekniska lösningar som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Dessa personuppgifter samlar vi in

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du fyller i kontaktformuläret eller när du självmant anmäler dig till nyhetsbrevet på vår hemsida.

När du fyller i kontaktformuläret:

  • För- och efternamn
  • E-post

För nyhetsbrevet samlas namn samt e-postadresser in. Denna behandling av personuppgifter är frivillig och du har alltid rätt att inte lämna ditt samtycke till sådan behandling.

Dina rättigheter

Du har, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, rätt till följande:

1. Rätt att ta del av personuppgifter
Du har när som helst rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss.

2. Rätt att få personuppgifter rättade
Du har rätt att få personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättade utan dröjsmål.

3. Rätt att bli glömd
Du har rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade (rätten att bli glömd) om: (i) personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund; eller (ii) om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för uppfyllande av vårt avtal.

4. Rätt till begränsning av personuppgifter
Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad enligt dina önskemål om: (i) personuppgifterna behandlas med ditt samtycke som grund; (ii) om begränsningen kan göras utan att detta påverkar uppfyllandet av vårt avtal; eller (iii) om uppgifterna inte är korrekta.

5. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att dina personuppgifter flyttas över till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.

6. Rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas
Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke (t.ex. när vi inhämtat din mailadress med ditt samtycke).

Du har utöver dessa rättigheter rätt att när som helst lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till personuppgiftsbehandling som du har givit till oss, vilket du kan göra genom att kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Anlitande av personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av någon av Kamraternas personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är aktörer som vi kan använda oss av för exempelvis marknadsföring och betalningstjänster. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ingår Kamraterna ett särskilt avtal med varje personuppgiftsbiträde där det föreskrivs att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter avseende behandlingen av personuppgifter som Kamraterna har enligt denna policy. På så sätt säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Gentemot dig som kund är vi fortsatt ansvariga för att dina rättigheter avseende personuppgifter uppfylls, även om vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde.

Kamraterna kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polismyndigheten eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift p.g.a. vid var tid gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Så skyddas dina personuppgifter

Kamraterna vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt.

Behandling av personuppgifter om barn

Kamraterna riktar sig inte till barn och samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman till ett barn under 16 år och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller radering av personuppgifter.

Cookies

Kamraternas hemsida innehåller s.k. cookies (”Cookies”). En Cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande enhet. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Kamraternas hemsida. Mer information om vilka Cookies som Kamraterna använder återfinns på sidan om Cookies.

Kontaktinformation

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)708-34 46 22
Adress: c/o Transfer Studio, Borensvägen 29, 120 52 Årsta, Sverige

Start typing and press Enter to search